Vietnam Halong Bay Cửa Đại, Provinz Quảng Nam Hòn Chút bei Nha Trang, Provinz Khánh Mekong Delta Macao hongkong